Category Archives: Uncategorized

Shoqata MbarëShqiptare e Oftamologëve

Shoqata MbarëShqiptare e Oftamologëve – ShMShO ka për qëllim të përhapë përvojën e përparuar botërore duke rritur nivelin e punës depistuese,diagnostikuese dhe kuruese,të nxise iniciativat për punë shkencore,të mbrojë të drejtat e anëtarëve të saj,të forcojë lidhjen dhe bashkëpunimin me shoqata analoge të huaja.Këto synime ajo do ti arrijë me seminare,takime shtypin e saj etj.
Selia e shoqatës është në Tiranë,Pranë Shërbimit të Okulistikës,QSU “Nënë Tereza”.
Kohëzgjatja e veprimtarisë së shoqatës do të jetë pa afat.Anetarë themelues të shoqatës janë :
• Prof.Pajtim Lutaj – QSU “Nënë Tereza” Tiranë,Shqipëri.
• Dr.Julinda Jaho – Spitali “Hygea” Tiranë,Shqipëri.
• Dr.Stela Ceca – Spitali “Salus” Tiranë Shqipëri.
• Dr.Avni Nuhiu – Preshevë,Serbi.
• Dr.Bledar Kruja – Spitali Ushtarak Tiranë,Shqipëri.


Organet drejtuese të shoqatës janë : Mbledhja e përgjithshme e Anëtarëve,Këshilli Administrues i Shoqatës,Presidenti,zv/Presidenti,Sekretari i Pergjithshëm.


Kryetar i shoqatës është zgjedhur Prof.Pajtim Lutaj.

Nën/kryetar i shoqatës është zgjedhur Dr.Iljaz ISMAILI,Shkup Maqedoni